Ажурирање на Меѓународни стандарди за ревизија (МСР)

Со објавувањето на Меѓународните стандарди за ревизија (МСР) во Сл.весник на РМ бр.79 од 11.06.2010 година се изврши ажурирање и усогласување на претходно објавените МСР.

Ваквото ажурирање се изврши со цел усогласување на МСР со тековно објавените МСР од страна на Одборот за меѓународни стандарди за ревизија и уверување (ОМСРУ).

Новите објавени МСР во Сл.Весник во однос на претходните имаат разлика во однос на начинот на нивно презентирање со додавање на објаснувачки материјал кој подетално ги обајвува точките од секој стандард. Ваквите измени се резултат на Проектот за појаснување на стандардите за ревизија на ОМСРУ (ISA Clarity Project).

Новости и настани
Извештај за транспарентност за 2018 година

Извештај за транспарентност за 2018 година на друштвото за ревизија Мѕр Стивенс ДОО Скопје

Измени на Законот за ревизија

Во Сл.Весник на РМ бр.138 од 17.09.2014 година се објавени измените и дополнувањата на Законот за ревизија.

Нови овластени ревизори во Друштвото

Како резултат на успешно завршениот циклус на испити за овластен ревизор, сениор ревизорите Наташа Илиевска и Марија Божиновски