Вештачења

Услуги на вршење на вештачења било по барање на судовите, правните или физички лица за разни должничко-доверителски спорови.