Други услуги на уверувања

 Согласно потребите и барањата на клиентоте, Друштвото нуди и останати услуги на уверувања покрај ревизијата, како што се ангажмани на проверка (review), ангажмани на извршување на договорени постапки (agreed upon-procedures) и други ангажмани.