Прописи

 Значајна законска регулатива која се однесува на работењето на Друштвото:

 • Закон за ревизија (Сл.Весник на РМ 158/10..... 138/14)
 • Меѓународни стандарди за ревизија (Сл.Весник на РМ 79/10)
 • Правилник за водење на сметководство (Сл.Весник на РМ 159/09 -се применува од 01.01.2010 година). Во овој Правилник се објавени МСС и МСФИ.
 • Закон за трговските друштва.
 • Закон за државна ревизија.
 • Закон за Народна банка на Република Македонија
 • Закон за банките
 • Закон за хартии од вредност
 • Закон за супервизија на осигурувањето
 • Закон за инвестициони фондови
 • Закон за даноците на имот
 • Закон за персоналниот данок на доход
 • Закон за данок на добивка
 • Закон за данок на додадена вредност
 • Закон за акцизите

Contact us