Измени на Законот за ревизија

Во Сл.Весник на РМ бр.138 од 17.09.2014 година се објавени измените и дополнувањата на Законот за ревизија.
Најзначајните измени и дополнувања кои се направени и воведени со овие измени на Законот се следните:
  • Измени во надлежности на СУНР и ИОРРМ;
  • Промени во начинот на контролата на квалитет на ревизорите;
  • Промени во дисциплинските постапки против ревизорите;
  • Промени во условите за добивање на лиценца на друштвата за ревизија и трговците поединци, посебно во делот на задолжително осигурување од дејност;
  • Промени и дополнувања кај глобите.
Овие измени на Законот стапуваат на сила на 25.09.2014 година.

Новости и настани
Извештај за транспарентност за 2018 година

Извештај за транспарентност за 2018 година на друштвото за ревизија Мѕр Стивенс ДОО Скопје

Нови овластени ревизори во Друштвото

Како резултат на успешно завршениот циклус на испити за овластен ревизор, сениор ревизорите Наташа Илиевска и Марија Божиновски

Обука за внатрешна ревизија во акционерски друштва од стопанство

Друштвото за ревизија Мур Стивенс ДОО Скопе успешно организираше обука за Процедури за организација и работење на Службата за внатрешна ревизија согласно потребите кои произлегуваат од измените на ЗТД.