За Македонија

Основни макроекономски податоци за Република Македонија*)
 
1. Население и вработеност
 
Во илјади МКД
 
 
1999
2004
2009
2013
Население на средина на годината
2,022
2,035
2,053
2,065
Економски активно население
806
832
929
956
Број на вработени
545
523
630
679
Број на невработени
261
309
299
277
Стапка на невработеност
32.4%
37.1%
32.2%
29.0%
Стапка на активност
53.1%
52.2%
56.7%
57.2%
 
2. Национален доход
 
2006
2007
2008
2013
БДП во тековни цени (мил.ден)
320,059
364,989
411,728
474,196
Стапка на реален пораст на БДП
5.0
6.1
5.0
3.1
БДП по жител во ЕУР
2,564
2,919
3,283
3,616
 
3. Странски директни инвестиции
 
Во милиони УСД
 
2004
2005
2006
2007
2008
139.4
116.2
350.7
330.8
356.4
 
4. Цени
 
2007
2008
2009
2013
Индекс на трошоци на живот
102.3
108.3
99.2
102.8
 
5. Плати
2013
1 квартал
2 квартал
3 квартал
4 квартал
Просечно исплатена нето плата по работник во МКД
21,130
21,126
21,060
21,267
 
База 2003=100
2010
2011
2012
2013
Индекс на номинални плати
175
178
178
180
Индекс на реални плати
150
145
141
140
 
6. Курсеви на најважни странски валути
Во денари на 31 Декември
2010
2011
2012
2013
1 Евро (ЕУР)
61.5050
61.5050
61.5000
61.5113
1 Американски Долар (УСД)
46.3140
47.5346
46.6510
44.6284
 
*) Податоците се превземени од официјалната веб страница на Државниот Завод за статистика на РМ (www.stat.gov.mk)

 

Contact us