Проценка на капиталот на друштва

Услуги на вршење на проценка на капиталот или средствата на друштвата (клиенти) врз основа на барање на самите клиенти за различни потреби (продажби, трансформации, утврдување на објективна вредност и сл.)