Останато

  • Агенција за патишта на РМ/ЈПДП
  • Национално Биро за осигурување
  • Агенција за супервизија на осигурување
  • АД Аеродроми на Македонија Скопје
  • АД Македонска Пошта
  • МЖ Транспорт АД Скопје
  • Хабитат Македонија
  • МЦМС Скопје
  • Неколку проекти финансирани од Светска Банка и Евр