Нови овластени ревизори во Друштвото

 Како резултат на успешно завршениот циклус на испити за овластен ревизор, сениор ревизорите Наташа Илиевска и Марија Божиновски заклучно со испитната сесија во месец Декември 2013 и Јуни 2014 година, ги положија сите испити од програмата за полагање на испит за стекнување на лиценца за овластен ревизор и се стекнаа со лиценца за овластен ревизор. Советот за унапредување и надзор на ревизијата им издаде лиценца за овластен ревизор.

Новости и настани
Извештај за транспарентност за 2018 година

Извештај за транспарентност за 2018 година на друштвото за ревизија Мѕр Стивенс ДОО Скопје

Измени на Законот за ревизија

Во Сл.Весник на РМ бр.138 од 17.09.2014 година се објавени измените и дополнувањата на Законот за ревизија.

Обука за внатрешна ревизија во акционерски друштва од стопанство

Друштвото за ревизија Мур Стивенс ДОО Скопе успешно организираше обука за Процедури за организација и работење на Службата за внатрешна ревизија согласно потребите кои произлегуваат од измените на ЗТД.