Консалтинг услуги

 Даночни, финансиски и други советодавни услуги на своите клиенти (со исклучок на клиентите кај кои се врши ревизија согласно барањата на Законот за ревизија и Кодексот на етика на професионалните сметководители од јавна пракса).