Антонио Велјанов

Име и презиме: Антонио Велјанов
Дата на раѓање и место: 12 Јули 1958, Скопје Република Македонија
Адреса: ул. Њуделхиска бр.6/2-20, Скопје Република Македонија
Националност: Македонска
 
Образование:Економски факултет на Универзитет “Кирил и Методиј”, Скопје (Диплома за финансии и сметководство)
 
Професионални дозволи:

  • Овластен ревизор, трајно овластен од СУНР, во согласност со Законот за ревизија
  • Овластен сметководител, трајно овластен од МФ, согласно Законот за сметководствени работи
  • Овластен проценител со општо овластување, овластен од Агенција за Приватизација на РМ
  • Овластено вешто лице од областа на сметководство и финансии, овластен од Министерство за правда и
  • Овластен судски проценител, овластен од Основен Суд Скопје


 
Главни способности:

  • Ревизија на финансиските извештаи на компании и банки
  • Финансиски анализи, деловно планирање и проценка
  • Оданочување
Познавање на странски јазик:
Странски јазик
Читање
Конверзација
Пишување
Англиски јазик
Одлично
Одлично
Одлично
 
Други способности:
Компјутерско образование: Microsoft Word и Excel апликации
 
Досие за професионалното искуство во работењето:
Дата: од - до
Јануари 1983 - Декември 1992
Субјект
Завод за Платен Промет Скопје (Ревизор)
Дата: од - до
Јануари 1993 - Април 1998
Субјект
Завод за Платен Промет Скопје (Директор на одделот за ревизија)
Дата: од - до
Мај 1998 - Април 1999
Субјект
Државен Завод за Ревизија Скопје (Главен Државен Ревизор на Македонија)
Дата: од - до
Мај 1999 – Ноември 2003
Субјект
Македонски Ревизорски Центар Скопје (Партнер)
Дата: од - до
Декември 2003 – Септември 2009
Субјект
Македонски Ревизорски Центар Скопје (Управител и Партнер)
Дата: од до
Септември 2009 – продолжува
Субјект
Мур Стивенс ДОО Скопје (Управител и Партнер)
 
Години на искуство во ревизија: 34 години
 
Години на работа во тековната фирма: 18 години
 
Тековна позиција во фирмата: Управител и Партнер
 
Обука и тренинг
Период
1998 година
Субјект
Семинар за Меѓународни Стандарди за Ревизија
Период
1999 година
Субјект
Семинар за практична примена на Меѓународни Стандарди за Ревизија
Период
2000 година
Субјект
Семинар за примена на методата на примерок во ревизијата
Период
2001 година
Субјект
Семинар за практична примена на Меѓународните Сметководствени Стандарди
Период
2003 година
Субјект
Семинар за континуирана обука за сметководство на овластени ревизори
Период
2004 година
Субјект
Семинар за континуирана обука за ревизија на овластени ревизори
Период
2009 - 2014 година
Субјект
Континуирано професионално усовршување во рамки на ИОРРМ (сметководство и ревизија)
 
Специфично искуство:
Период
1994 - 1999
Клиент
Агенција за приватизација на РМ
Тип на ангажман
Програма за приватизација и Извештаи за проценка на друштвата во процес на нивна приватизација
 

 

Contact us
Request for proposal

Submit your RFP directly to our experts