Воведување на служба за внатрешна ревизија

Согласно измените на ЗТД од 09.04.2010 година предвидено е сите акционерски друштва кој се големи трговци, чии акции котираат на берза или се друштва со посебни обврски за известување, да организираат служба за внатрешна ревизија како независна организациска единица во друштвото.

Службата за внатрешна ревизија треба на има вработени лица кои ќе извршуваат работи само на службата. Нема потреба истите да бидат овластени ревизори согласно Законот за ревизија.

Новости и настани
Извештај за транспарентност за 2018 година

Извештај за транспарентност за 2018 година на друштвото за ревизија Мѕр Стивенс ДОО Скопје

Измени на Законот за ревизија

Во Сл.Весник на РМ бр.138 од 17.09.2014 година се објавени измените и дополнувањата на Законот за ревизија.

Нови овластени ревизори во Друштвото

Како резултат на успешно завршениот циклус на испити за овластен ревизор, сениор ревизорите Наташа Илиевска и Марија Божиновски