Обука за внатрешна ревизија во акционерски друштва од стопанство

 Друштвото за ревизија Мур Стивенс ДОО Скопе успешно организираше обука за Процедури за организација и работење на Службата за внатрешна ревизија согласно потребите кои произлегуваат од измените на ЗТД.

Обуката се организираше во периодот од 13 до 15 декември 2010 година и истата се одржа во просториите определени за вакви намени во зградата на Аутомакедонија на втори кат.

Обуката беше извршена од страна на лицето Огњен Блажевски, директор на секторот за внатрешна ревизија во Стопанска банка АД Скопје и со сертификат CIA, меѓународна лиценца за внатрешен ревизор.

На обуката присуствуваа 40-тина слушатели од 15-тина компании во Република Македонија.

Новости и настани
Извештај за транспарентност за 2018 година

Извештај за транспарентност за 2018 година на друштвото за ревизија Мѕр Стивенс ДОО Скопје

Измени на Законот за ревизија

Во Сл.Весник на РМ бр.138 од 17.09.2014 година се објавени измените и дополнувањата на Законот за ревизија.

Нови овластени ревизори во Друштвото

Како резултат на успешно завршениот циклус на испити за овластен ревизор, сениор ревизорите Наташа Илиевска и Марија Божиновски