м-р Гоце Христов

Име и презиме: Гоце Христов
Дата на раѓање и место: 22 Мај 1976, Скопје Република Македонија
Адреса: ул.Леринска бр.57г/9, Скопје Република Македонија
Националност: Македонска
 
Образование:

 • Економски факултет на Универзитет “Кирил и Методиј”, Скопје (Диплома за финансии и сметководство)
 • Последипломски студии за сметководство и ревизија при Економски факултет Скопје (магистерски труд)
   

Професионални дозволи:

 • Овластен ревизор, трајно овластен од СУНР, во согласност со Законот за ревизија
 • Овластен сметководител, привремено овластен од МФ, согласно Законот за сметководствени работи
 • Овластено вешто лице од областа на сметководство и финансии, овластен од Министерство за правда и
 • Овластен судски проценител, овластен од Основен Суд Скопје>
   

Главни способности:

 • Ревизија на финансиските извештаи на компании и банки
 • Финансиски анализи, деловно планирање и проценка
 • Оданочување
 
Познавање на странски јазик:
Странски јазик
Читање
Конверзација
Пишување
Англиски јазик
Одлично
Одлично
Одлично
 
Други способности:
Компјутерско образование: Microsoft Word и Excel апликации
 
Досие за професионалното искуство во работењето:
Дата: од - до
Октомври 1998 - Јануари 1999
Субјект
Завод за платен промет Скопје (Помлад Ревизор)
Дата: од - до
Февруари 1999- Април 1999
Субјект
Државен Завод за Ревизија Скопје (Ревизор)
Дата: од - до
Мај 1999 - Декември 2003
Субјект
Македонски Ревизорски Центар Скопје (Постар ревизор)
Дата: од - до
Јануари 2004 – Септември 2009
Субјект
Македонски Ревизорски Центар Скопје (Партнер)
Дата: од до
Септември 2009 – продолжува
Субјект
Мур Стивенс ДОО Скопје (Партнер)
 
Години на искуство во ревизија: 19 години
 
Години на работа во тековната фирма: 18 години
 
Тековна позиција во фирмата: Партнер за ревизија
 
Обука и тренинг
Период
1998 година
Субјект
Семинар за Меѓународни Стандарди за Ревизија
Период
1999 година
Субјект
Семинар за практична примена на Меѓународни Стандарди за Ревизија
Период
2000 година
Субјект
Семинар за примена на методата на примерок во ревизијата
Период
2001 година
Субјект
Семинар за практична примена на Меѓународните Сметководствени Стандарди
Период
2003 година
Субјект
Семинар за континуирана обука за сметководство на овластени ревизори
Период
2004 година
Субјект
Семинар за континуирана обука за ревизија на овластени ревизори
Период
2009 година -
Субјект
Континуирано професионално усовршување во рамки на ИОРРМ (сметководство и ревизија)
Период
2012 - 2014 година
Субјект
Обука за обучувачи на ревизори (Проект на Светска банка РЕПАРИС) Виена
Период
2012 година
Субјект
Обука за ревизори организирана од страна на Француски Институт на ревизори и ИОРРМ - Економски факултет
 
Специфично искуство:
Период
2008
Клиент
Делегација на ЕК во Скопје
Тип на ангажман
Помош при финансиска ревизија на Делегација на ЕК во Скопје
Период
2010
Клиент
Агенција за патишта на РМ
Тип на ангажман
Финансиска ревизија на Проекти на Светска банка во Агенцијата за патишта на РМ

Contact us
Request for proposal

Submit your RFP directly to our experts